DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 15. 12. 2017

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, J. Procházka, Z. Toula, E. Lupačová, J. Říha, Z. Toula, F. Slavík

Omluveni: J. Bach, M. Bach, O. Rataj

 • Osadní výbor schválil zápis z minulé schůze konané 26. 9. 2017
 • Informace o bodech z předchozího zápisu schůze OV
  • Vybavení dětského hřiště u bývalé školy – Hřiště bude doplněno o nové herní prvky v jarních měsících roku 2018. Nákup a instalace nových herních prvků bude zařazena do návrhu rozpočtu města Vlašimi na rok 2018.
  • Víceúčelové hřiště – Opětovně bude zařazeno do návrhu rozpočtu města Vlašimi na další rok.
  • Vyřešení dopravní bezpečnosti na vjezdu do obce od Znosimi – Bylo nainstalováno chybějící značení obce (další informace viz příloha tohoto zápisu).
 • OV obdržel žádost Rady města Vlašim o vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu v p.č. 160/1, 1984/81 a 1984/83 (hájenka/myslivna Bruk). OV po vysvětlení nejasností ohledně prodeje zaujímá kladné stanovisko, souhlasí a nemá vůči této věci žádných dalších připomínek.
 • OV se seznámil s informacemi z Komise výstavby města Vlašim:
  • Stavební akce mezi Domašínem a Vlašimí byla úspěšně dokončena bez větších problémů – přechodníky bude možné odfrézovat až po uplynutí určité technologické doby.
  • Vodovod do Znosimi bude vybudován v roce 2018. Po této akci bude realizována oprava komunikace Domašín – Znosim.
  • Kruhový objezd „U kozla“ by měl být podle posledních informací vybudován v roce 2018.
  • Můstek u ČOV – podle posledních informací bude stavba zahájena 1.3. 2018
  • Město Vlašim má v plánu odkoupit starý zimní stadion a tenisové kurty v zámeckém parku a vyzývá občany a spolky k návrhům nového využití tohoto zanedbaného areálu.
 • Revitalizace náměstí v Domašíně
  • Brigády dne 4.11. 2017 se zúčastnilo 27 lidí, bylo vysazeno cca 1600 kusů cibulí krokusů a narcisů kolem lip. Vlastní náklady na akci byly jenom o málo vyšší oproti plánu. Všem zúčastněným patří velký dík.
  • V roce 2018 by měla proběhnout další fáze revitalizace zelené části náměstí, která by měla zahrnovat:
   • Výchovný řez lip
   • Cesty napříč náměstím
   • Výsadbu okrasných keřů formou brigády
   • Lavičky, stará kašna, dětské prvky (prolézačka apod.)
  • OV Domašín navrhuje celou akci dále rozfázovat pro její vyšší realizovatelnost a kvalitu.
  • Bližší a detailnější plán a rozpočet celé akce bude Osadním výborem Domašín předán Radě města Vlašimi v průběhu ledna či února po další schůzi OV.
  • T. J. Sokol Domašín plánuje na 28. 10. 2018 u příležitosti 100 let založení republiky vysadit na náměstí pamětní Sokolskou lípu. O jejím umístění se bude dále jednat.
  • Současně T.J. Sokol Domašín oznamuje, že vlivem absence vhodného venkovního hřiště v Domašíně bude v průběhu jara 2018 nacvičovat sletové skladby na XVI. všesokolský slet ve středové travní části náměstí.
 • Návrhy OV na rozpočet pro rok 2018
  • Veřejné osvětlení na Belvederu p. č. 1571/1, současně s tím výměna osvětlení směrem na Belveder od komunikace č. 11213
  • Veřejné osvětlení od MŠ Sedmikráska k bytovkám
  • Víceúčelové hřiště
  • Revitalizace náměstí (viz bod 5)
  • Odstranění pařezů a zbylých topolů u velkého hřiště
  • Oprava/výměna vybavení dětského hřiště u bývalé školy
 • Podněty od občanů
  • Vyčištění škarpy u cesty p. č. 2078/1 naproti hřbitovu – TS Vlašim – při dešťových srážkách a tání sněhu dochází k nežádoucímu toku vody po komunikaci a následně zatopování soukromých objektů.
  • Odstraňování starých a neaktuálních jízdních řádů z autobusových zastávek – vedení města by mělo tímto požádat dopravce o nápravu (jedná se o povinnost dopravců). Staré a neaktuální jízdní řády jsou velmi matoucí a rozhodně nepřispívají k čistotě a malebnosti obce.
  • TS Vlašim opakovaně porušují principy obhospodařování travních porostů – sečení až pod odnožovací uzel, které způsobuje řídnutí a uschnutí porostu atd., takový porost pak rozhodně neplní svoji funkci tak jak má. Nehledě na to, že poslední a zcela zbytečná seč (výška porostu cca 3 cm) středu náměstí v Domašíně ke konci listopadu je zcela neslýchaná. Přičemž meze a ostatní plochy spadající do obhopodařované plochy Technickými službami Vlašim po Domašíně posekány nejsou minimálně již od léta. Takovéto jednání TS Vlašim lze tedy označit za zcela nekompetentní.
  • Vyřešení situace špatně schůdné cesty p. č. 2023/2 u Domu včelařů – výsypkou, mlatovou cestou, vybudováním chodníku nebo jiným způsobem. OV tímto žádá o řešení této situace, např. po akci, kterou na tomto místě plánuje firma ČEZ.
  • OV žádá o ošetření stromů (řezem) rostoucích kolem cyklostezky vedoucí od Znosimi do domašínských lesů. Tyto stromy svým košatěním zamezují průjezdu cyklistů a pohybu ostatních turistů a cesta se tím uměle rozšiřuje dále do polí na ornou půdu. V budoucnosti by se v nejhorším případě mohlo jednat i o právní napadení tohoto stavu majiteli přilehlých pozemků.

Příloha č.1: Žádost o značení obce (dopis OV radě města Vlašimi) – PDF 

Facebook Comments