DOMAŠÍN

Zápis ze schůze Osadního výboru Domašín ze dne 13. 12. 2016

Přítomni: J. Bursík, J. Smetanová, F. Slavík, J. Procházka, J. Bach, M. Bach, Z. Toula, O. Rataj

Omluveni: E. Lupačová, J. Říha

 1. OV schválil zápis z minulé schůze z 18. 10. 2016
 1. OV bere na vědomí instalaci retardérů na náměstí. OV upozorňuje, že u obou retardérů chybí dopravní značení vyžadované zákonem.
 1. OV souhlasí s pronájmem pozemku č. 2176 o výměře 33 m2 v k. ú. Domašín o.s. Rytíři sv. Jakuba.
 1. OV se seznámil s informacemi z Komise výstavby města Vlašim:
  1. Byla dokončena dlažba na náměstí před obchodním domem a nainstalována zastávka.
  2. Hráz u rybníka Žižkáč je hotová a rybník se napouští. Nová kašna by měla být instalována v roce 2017.
  3. V roce 2017 proběhne oprava chodníku mezi Domašínem a Vlašimí a oprava mostů v Domašíně (mostu u Domašínské brány a starého velkého mostu). OV žádá Město Vlašim o včasné předání informací o objízdných trasách.
 1. OV navrhuje zahrnout do investičního plánu na rok 2017 následující stavby (jako doplnění k návrhům z minulého jednání):
  1. Rozšíření příjezdové cesty na „Belveder” a rozšíření mostu tamtéž. Do tohoto území obce se špatně zajíždí části dopravní obsluhy (popelářský vůz, apod.).
  2. Dovykácení topolů u fotbalového hřiště, likvidace pařezů a vysazení nových stromů tamtéž.
  3. Instalace veřejného osvětlení podél komunikace směrem na „Belveder” (p. č. 1554/8)
 1. OV připraví dopis starostovi města Vlašimi a Radě města Vlašimi, ve kterém zdůvodní zájem občanů a místních spolků o výstavbu víceúčelového hřiště v Domašíně v roce 2017. Viz příloha 1.
 1. Podněty od občanů:
  1. Stížnost na nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. OV žádá Technické služby Vlašim o udržování pořádku a uklízení odpadu, který z kontejnerů vypadne při vyvážení, případně při třídění odpadu občany, kterých se povinnost udržovat veřejný pořádek samozřejmě také týká.

 

Příloha 1: Dopis starostovi a radě města Vlašim zdůvodňující stavbu víceúčelového hřiště v Domašíně

PDF ke stažení

Facebook Comments

Napsat komentář