DOMAŠÍN

Zápis z veřejné schůze se zástupci města Vlašim

Dne 3. 3. 2016 se v domašínské sokolovně konalo setkání občanů se zástupci města Vlašim nad programem rozvoje města na roky 2015-2025. Jednání se mimo jiné zúčastnili i starosta města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa a místostrosta Karel Kroupa, díle pak členové osadního výboru Domašín a zástupci MAS Blaník. Schůzi vedla koordinátorka prací na strategii Mgr. Renata Vondráková.

Původní PDF se zápisem ze setkání si můžete stáhnout zde.

Záznam průběhu jednání

Na počátku jednání byly účastníkům prezentovány závěry dotazníkového šetření s důrazem na Domašín a informace o průběhu a způsobu zpracování Programu rozvoje města Vlašimi na roky 2015 -2025. Účastníkům byla rovněž vysvětlena metoda s lístečky, s kterou následně na jednání pracovali – ve skupinách diskutovali a na připravené lístečky psali pozitivní názory na současný stav Domašína (na zelené lístky), problémy (na červené lístky) a návrhy řešení (na žluté lístky). Tyto lístečky poté umísťovali na připravené nástěnky na nástěnku týkající se náměstí v Domašíně a nástěnku mapující situaci Domašína pro účely strategie města jako celku. V přílohách č. 2 a 3 tohoto zápisu jsou uvedeny tabulky s přepsanými podněty občanů.1 Po ukončení práce s lístečky následovala prezentace Ing. arch. Ivana Hořejšího, která se týkala již realizovaných úprav náměstí v Domašíně. Jednalo se o popis současného stavu. Účastníkům schůzky byly rovněž poskytnuty informace o způsobu realizovaných aktivit revitalizace od roku 2012. Po ukončení prezentace dostali účastníci možnost k diskuzi nad tématy týkajícími se sídla Domašín. Občané mohli své dotazy klást směrem k starostovi Mgr. Luďku Jeništovi, místostarostovi Karlu Kroupovi, vedoucímu investičního odboru města Vlašimi Zdeňku Dvořákovi, Ing. arch. Janu Hořejšími a Ing. arch. Ivanu Hořejšímu. Diskusi moderovala R. Vondráková.

Záznam hlavních bodů diskuse
1) Bezpečnostní ostrůvek a autobusová zastávka na náměstí
2) Revitalizace náměstí – způsoby dokončení, doplnění prvků náměstí
3) Letiště Vlašim – řešení majetkových vypořádání s cílem uvedení do provozu
4) Neuspokojivý stav cesty ke hřbitovu
5) Nevzhledná fasáda budovy radnice + přístavba k budově radnice
6) Domašínské lesy

20160303_170738

1) Bezpečnostní ostrůvek a autobusová zastávka na náměstí

Občané poukazovali na nebezpečné dopravní situace, ke kterým v těchto místech dochází, a to z důvodu úzké vozovky. Ing. arch. Hořejší vysvětlil důvody tohoto způsobu realizace. Který byl upřednostněn před vybudování původně navrhované zastávky tzv. v zálivu. Zvolené řešení bylo zejména vybráno pro soulad s požadavky Policie ČR, která preferovala tento typ řešení tzv. ZÁTKA. Při kterém dojde při zastavení autobusu ke krátkému zastavení dopravy. Způsob realizace ostrůvku ovšem není ideální – v tom panovala shoda, jak na straně občanů, tak zástupců města a architekta. Na prvky bezpečnosti dopravy v centru sídla Domašín má navázat také zpomalení dopravy na začátku a konci obce – tj. bezpečnostní prvky na vstup do sídla, které by měly zpomalit dopravu. Diskutovaná řešení byly – měřící úsekové radary, zpomalovací semafory (ty dle informací K. Kroupy už není možné ze strany dotčených orgánů povolovat).

2) Revitalizace náměstí – způsoby dokončení, doplnění prvků náměstí

Město Vlašim hodlá dokončit revitalizaci náměstí z vlastních zdrojů. Možnosti získat dotaci na tuto akci nejsou. Byly diskutovány tyto prvky: kašna, lavičky, květiny, keře, přesun pomníku. Občané byli vyzváni k návazné schůzce s architektem Ing. arch Hořejším, která má stanovit postup dokončení revitalizace náměstí. K účasti na schůzce se přihlásili kromě členů Osadního výboru tito občané: Limberková Hana, Jindra Stanislav, Krámek Josef, Crhán Martin, Kounický Roman, Brázda Josef, paní kronikářka (jméno neuvedla).

3) Letiště Vlašim – řešení majetkových vypořádání s cílem uvedení do provozu

V současné době je letiště již pátým rokem mimo provoz. Město Vlašim se na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví stalo v prosinci roku 2015 jeho provozovatelem. Dotaz se konkrétně týkal provozovatelem letiště Městem Vlašim s ohledem na stále nevyřešená vlastnická práva. Místostarosta Vlašimi Kroupa odpověděl, že v roce 2015 získalo město Vlašim souhlas od 65 % majitelů pozemků a toto procento je pro provozování letiště dostatečné. S ostatními majiteli pozemků jsou vedena jednání s cílem dohody. Současně připravovaná nabídka za pronájem pozemků je podstatně vyšší, než je cena v místě obvyklá a bude činit 3000 Kč/ha. V letošním roce je nájemné vlastníkům, se kterými není zatím dohoda, skládána do depozita. Zájmem města je dohodnout se všemi smírně. Letiště je pro město devizou do budoucnosti. Co se týče stavby dráhy na pozemku letiště, dle znaleckého posudku se jedná o stavbu – zpevnění. Závěrem byla k letišti uzavřena shoda na faktu, že letiště má být funkční. Vlastnické vztahy je třeba dále řešit. Žádná strana ani zástupce veřejnosti se nevylovil proti zprovoznění letiště.

20160303_170843

4) Neuspokojivý stav cesty ke hřbitovu

Byl vznesen dotaz týkající se silnice ke hřbitovu, která je ve velmi špatném stavu. Dle Zdeňka Dvořáka, vedoucího Odboru Investičního MěÚ Vlašim, byl v době rekonstrukce komunikací a chodníků tento úsek vyhovující. K opravám dochází postupně a na místech, kde jsou aktuálně potřebné. Oprava silnice je tedy závislá na možnostech města.

5) Nevzhledná fasáda budovy radnice + přístavba k budově radnice

Dalším diskutovaným tématem byla oprava fasády radnice. Město Vlašim zahrnulo tuto akci do rozpočtu na rok 2016. Problematické bude řešení terasy, která je řadou obyvatel vnímána pozitivně, nicméně jedná se o nelegální stavbu, která se k historické budově nehodí, budova vlhne a také brání opravě fasády. Toto téma bude řešeno na návazném setkání 15. 3. 2016.

6) Domašínské lesy

Bylo poukazováno na kácení dřeva z lesů okolo Domašína a vazbu na finanční prostředky investované do Domašína. Dle představitelů Města Vlašimi jsou investice do Domašína v posledních letech skutečně veliké. O čemž svědčí zejména realizovaná kanalizace, související úpravy většiny povrchů komunikací a chodníků a návazná revitalizace náměstí vč. autobusových zastávek (centrum, Domašínská brána). Navíc další akce jsou plánované i na rok 2016: Úprava povrchů chodníků na jižní straně náměstí + osazení druhé zastávky, fasáda budovy radnice, dětské hřiště a další.

Záznam zpracovala: Mgr. Anna Dufková
Ověřili: Mgr. Renata Vondráková, Eva Lupačová, Karel Kroupa
Datum zpracování záznamu: 9. 3. 2016

Tabulka podnětů vážících se k celému sídlu Domašín (obrázek je možné rozkliknout pro větší verzi)

min_pripominky_domasin

Tabulka podnětů vážících se k náměstí Domašín (obrázek je možné rozkliknout pro větší verzi)

min_pripominky_namesti

Facebook Comments

Napsat komentář