DOMAŠÍN

Nahlédněte do obnovené katastrální mapy Domašína po digitalizaci

V dnech 2.-13. listopadu bude k veřejnému nahlédnutí v budově MěÚ Vlašim (Jana Masaryka 302, Vlašim) vystavena podoba obnovené digitalizované mapy katastrálního území Domašín. Prohlédnout si ji můžete ale i na internetu.

Do obnoveného katastrálního operátu můžete nahlédnout na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního:

mapa-domasin-2

Další informace z vývěsky MěÚ Vlašim:

Ve dnech 2.11. a 13.11. 2015 od 9.00 do 11.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). Dne 13.11. 2015 bude obnovený katastrální operát vyložen do 11.00 hod.. V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí telefonické dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:

  1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
  2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
  3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
  4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. Námitky lze podat pouze písemně, a to u Katastrálního pracoviště Benešov (poštou nebo v podatelně). O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
  5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 30.11. 2015. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
  6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Facebook Comments

Napsat komentář